Nakladanie s osobnými údajmi

1. Obecné prehlásenie

1.1. Spoločnosť Shipmall plní povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré boli spoločnosti Shipmall predané za účelom plnenia zmluvných a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobných údajov vyplýva najmä z Nariadení EU o ochrane osobných údajov č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. Spoločnosť Shipmall vystupuje v pozícii správcu osobných údajov v prípade, že určuje v súlade s článkom 4 odst. 7 GDPR účel a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.4. Spoločnosť Shipmall vystupuje v pozícii spracovateľa osobných údajov v prípade, kedy v súlade s článkom 4 odst. 8 GDPR spracúva osobné údaje pre správcu.

2. Zásady spracovania osobných údajov

2.1. Pri spracovaní osobných údajov plníme najvyššie štandardy ochrany osobných

údajov a dodržujeme najmä nasledujúce zásady:

a) osobné údaje vždy spracúvame pre jasné a zrozumiteľné stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracovania; spracúvame iba presné osobné údaje a ich spracovanie odpovedá stanoveným účelom a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov;

b) osobné údaje sú chránené spôsobom, ktorý je odpovedajúci aktuálnemu vývoju techniky; je zaistená najvyššia dostupná možnosť bezpečnosti týchto údajov, ktorá zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu;

c) subjekty údajov sú informované o spracovaní osobných údajov a o nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o ďalších súvisiacich právach;

d) spoločnosť Shipmall dodržuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

3. Informácie o spracovaní osobných údajov

3.1. Obecné údaje o spoločnosti Shipmall:

Spoločnosť Shipmall, s.r.o., IČ: 10728899, so sídlom Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapísaná v obchodnom registri vedeného u Krajského súdu v Hradci Králové, oddíl B., vložka 3756;

3.2. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť Shipmall menovala vo zmysle článku 37 odst. 2 GDPR spoločného poverenca pre celú skupinu.

menom: Jan Kieswetter

email: [email protected]

tel: + 420 228 224 267

3.3. Spoločnosť spracúva osobné údaje za účelom:

a) plnenie zákonom stanovených povinností, kedy vystupuje v pozícii správcu osobných údajov;

b) plnenie zmluvných povinností, kedy osobné údaje boli predané subjektmi údajov;

c) plnenie zmluvných povinností, kedy osobné údaje boli spoločnosťou Shipmall predané správcovi osobných údajov;

d) ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti Shipmall;

3.4. Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Spoločnosť Shipmall spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených cieľov. Sú spracované najmä nasledujúce osobné údaje:

a) meno a priezvisko;

b) adresa;

c) e mailová adresa;

d) telefónne číslo;

e) rodné číslo;

f) hlasový záznam telefonických hovorov;

g) údaje o osobných dokladoch klientov;

3.5. Spôsob spracovania osobných údajov:

Spôsob, ktorým spoločnosť Shipmall spracúva osobné údaje, zahŕňa manuálne a automatizované spracovanie v informačných systémoch spoločnosti Shipmall.

Osobné údaje spracúvajú predovšetkým zamestnanci spoločnosti Shipmall a v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby. Pred akýmkoľvek predaním osobných údajov tretej osobe je s touto osobou uzatvorená zmluva, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržuje spoločnosť Shipmall.

3.6. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom spoločnosti Shipmall v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, výhradne iba v rozsahu, ktorý je v tom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom.

Pred akýmkoľvek predaním osobných údajov tretej osobe je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva, ktorá upraví spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržuje sama spoločnosť Shipmall.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi je spoločnosť Shipmall oprávnená alebo priam povinná predávať Vaše osobné údaje:

a) príslušným orgánom štátnej správy, súdom a orgánom činných v trestnom riadení za účelom plnenia ich povinností a pre účely výkonu rozhodnutí;

b) poskytovateľom platobných služieb, pokiaľ je to nevyhnutné z dôvodu predchádzania podvodov v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania alebo odhaľovania;

c) ďalším osobám v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, napríklad tretím osobám pre účely vymáhania pohľadávok.

d) subjektom patriacich do skupiny osôb majetkovo prepojených so spoločnosťou Shipmall z dôvodu outsourcingu služieb;

3.7. Predávanie osobných údajov do zahraničia

Osobné údaje sú spracované na území Českej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia subjekty patriace do spoločnosti Shipmall a ktoré zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Česká republika.

Subjekty podieľajúce sa na spracovaní osobných údajov klientov, nepredávajú osobné údaje klientov do krajín mimo Európsku úniu.

3.8. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúva spoločnosť Shipmall iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracovania.

Doba uchovania osobných údajov vyplýva z jednotlivých právnych predpisov, na základe ktorých spoločnosť Shipmall spracúva osobné údaje. V prípade, že osobné údaje sú spracované z dôvodu plnenia zmluvných povinností, je nevyhnutné za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti Shipmall spracúvať osobné údaje po dobu 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy.

3.9. Práva subjektu údajov

Subjekty údajov majú v rozsahu s jednotlivými článkami GDPR najmä nasledujúce práva:

a) právo na informácie o správcovi osobných údajov, spracovateľovi a poverencovi na ochranu osobných údajov;

b) právo na informácie o účele spracúvania osobných údajov;

c) právo na prístup k osobným údajom a či sú osobné údaje spracované alebo nie;

d) právo podať sťažnosť;

e) právo na opravu osobných údajov;

f) právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý);

g) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

h) právo na obmedzenie spracovania;

i) právo na prenositeľnosť osobných údajov;

j) právo vzniesť námietky;

k) všetky ďalšie práva priznané Nariadením;

4. Používanie cookies

4.1 Na stránkach www.shipmall.cz používame cookies a podobné technológie, vždy však iba na základe súhlasu.
4.2 Informácie o používaných cookies nájdete priamo v cookies lište, ktorú je možné kedykoľvek opätovne vyvolať v päte stránky voľbou “Nastavenie cookies”.
4.3 Ďalšie podrobné informácie o tom, ako a pre aké účely cookies používame nájdete v dokumente Zásady využívania cookies.

5. Záverečné prehlásenie

Spoločnosť Shipmall pristupuje zodpovedne k ochrane osobných údajov, ktoré v rámci svojej činnosti spracúva. V prípade otázok alebo podnetov zo strany subjektov údajov je možné kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov alebo vedenie spoločnosti.