Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie, základné pojmy


1.1. Úvodné ustanovenie

Shipmall Slovensko s. r. o. so sídlom Bratislava, Dialnicna cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko IČ: 44465009, IČ DPH: SK2022721525 zapísaná v Obchodnom
registri oddiel Sro, vložka 55471/B. Okresný súd Bratislava 1 vydává tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, na základe ktorej sa Skladovateľ zaväzuje poskytnúť služby uvedené v zmluve a Ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu (cenu).

Poskytnutím služieb uvedených v zmluve a ďalej v týchto obchodných podmienkach sa rozumie súhrn všetkých činností a úkonov súvisiacich so skladovaním a balením tovaru a obstaraním prepravy zásielok k príjemcovi.

Podpisom zmluvy alebo jej dodatku Ukladateľ potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto Obchodných podmienok (ďalej len VOP) a súhlasí, že sa bude riadiť ich ustanoveniami. VOP a cenová ponuka, ktorá slúži ako cenník služieb, tvoria časť obsahu zmluvy.

1.2. Základné pojmy

Pojmy uvedené v zmluve a Obchodných podmienkach majú tento význam:
a) Skladovateľ je poskytovateľom služieb skladovania, kompletizácie, balenia a expedície zásielok, rovnako ako zaistenia služby dobierky, ďalej je v týchto VOP označený ako „Skladovateľ“. Skladovateľom na účely týchto VOP je spoločnosť Shipmall, s.r.o., IČO: 10728899, so sídlom: Gočárova třída 1754, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapísaná v obchodnom registri, oddiel B, vložka 3756 u krajského súdu v Hradci Králové;
b) Ukladateľ je príjemcom služieb Skladovateľa, ďalej je v týchto VOP označený ako „Ukladateľ“;
c) Príjemca – je príjemcom (adresátom) zásielky;
d) Zásielka – je jeden alebo viac kusov tovaru, ktorý je určený na prepravu;
e) eLogist – je informačný skladový systém Skladovateľa, ktorý slúži na objednanie tovaru na naskladnenie, jeho evidenciu, objednanie expedície a prehľad dobierok;
f) Cenník – ponuka služieb, ktorá je prílohou zmluvy Ukladateľa, slúži ako cenník služieb a je nadradený všeobecnému cenníku;
g) Všeobecný cenník – zahŕňa základné ceny poskytovaných služieb Skladovateľa a je k dispozícii v systéme eLogist (menu Klient/všeobecný cenník).
Ďalej môžu byť v týchto podmienkach alebo zmluve definované ďalšie pojmy.

2. Skladovanie tovaru


2.1. Objednávka naskladnenia


Ukladateľ objednáva naskladnenie tovaru u Skladovateľa elektronicky výhradne v aplikácii eLogist. Objednávka naskladnenia obsahuje tieto údaje: názov dodávateľa, názov tovaru, identifikátor tovaru (ID), čiarový kód (EAN), varianty tovaru, počty kusov, exspirácia. Ukladateľ je oprávnený objednávku v aplikácii eLogist stornovať do okamihu fyzického prevzatia tovaru Skladovateľom. Ukladateľ alebo dodávateľ tovaru zasiela zásielku, ktorá je predmetom skladovania alebo prepravy, na adresu určenú Ukladateľom. Zásielka bude označená vo formáte: „Skladovateľ-Ukladateľ“. Skladovateľ prevádzkuje svoje logistické služby na adresách: Shipmall s.r.o., P3Park Hala D1, Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 913 alebo Shipmall s.r.o., Areál Elitex, Vrchlického 323, 517 21 Týniště nad Orlicí, alebo Shipmall s.r.o, Dialnicna cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko.

2.2. Prevzatie tovaru


Skladovateľ preberá zásielku s tovarom, ktorý je predmetom skladovania alebo prepravy, na základe objednávky naskladnenia v aplikácii eLogist.
Skladovateľ skontroluje prevzatú zásielku, čo sa týka počtu a množstva dodávky, v primeranej lehote, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky. Ak je tovar pri príjme štítkovaný, kompletizovaný z jednotlivých komponentov či je v rámci jeho príjmu požadovaný iný neštandardný úkon, bude Skladovateľ Ukladateľa ihneď informovať o termíne naskladnenia tejto zásielky. V prípade, že tovar nie je riadne označený, vyhradzuje si Skladovateľ právo označiť ho vlastnými čiarovými kódmi. Náklady spojené s označením tovaru hradí Ukladateľ. Cena tohto úkonu je k dispozícii vo Všeobecnom cenníku Skladovateľa v systéme eLogist (menu Klient/všeobecný cenník).

Skladovateľ je oprávnený neprevziať zásielku s tovarom, ak:
a) objednávka na naskladnenie tovaru nie je riadne zadaná v systéme eLogist;
b) usúdi, že zásielka vykazuje na prvý pohľad známky poškodenia, ktoré môžu mať vplyv na vzhľad či funkčnosť tovaru či neprepravného obalu;
c) je poškodená lepiaca páska, ktorá bráni otvoreniu obalu tovaru;
d) existujú u Skladovateľa voči Ukladateľovi nezaplatené pohľadávky po dátume splatnosti;
e) presahuje rozmerové a hmotnostné limity stanovené Skladovateľom;
f) obsahuje strelné zbrane, strelivo, strelný prach, zápalky, muníciu, výbušniny, horľaviny, nebezpečné chemikálie, omamné a psychotropné látky, biologický alebo jadrový materiál, alebo iné podobné látky a veci, s ktorými je obmedzené nakladanie a manipulácia alebo ktoré sú svojou povahou nebezpečné;
g) obsahuje tovar, ktorý nie je chránený, zabalený alebo zaistený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, tvaru, vlastnostiam či povahe (charakteru), alebo tovar, ktorý by mohol poškodiť ostatné zásielky alebo prepravnú a dopravnú techniku Skladovateľa či dopravcu, alebo by mohol byť sám touto použitou technikou poškodený, alebo tovar, ktorý by mohol ohroziť život, zdravie alebo majetok Skladovateľa alebo dopravcu, respektíve ich pracovníkov. Toto ustanovenie platí i vtedy, keby sa tieto vlastnosti alebo povaha (charakter) zásielky, nedostatočnosť či nevhodnosť jej obalu alebo jej zaistenia a pod. prejavili až počas prepravy zásielky, respektíve po jej fyzickom prevzatí Skladovateľom alebo dopravcom. Zvolenie spôsobu ďalšieho nakladania s takouto zásielkou plne náleží Skladovateľovi alebo ním poverenému dopravcovi. V týchto prípadoch platí, že Ukladateľ bez výhrad uznáva oprávnenosť konania Skladovateľa alebo ním povereného dopravcu, a to vrátane úplnosti, dostatočnosti a nespochybniteľnosti dôkazných prostriedkov (predovšetkým fotodokumentácie) poskytnutých Ukladateľovi Skladovateľom alebo ním povereným dopravcom v takejto veci,
h) obsahuje živé zvieratá a organizmy, rastliny alebo akýkoľvek biologický materiál; tovar podliehajúci riadenému teplotnému režimu, tovar ľahko podliehajúci skaze (napríklad potraviny);
i) je zásielka zaslaná na dobierku.

2.3. Manipulácia s tovarom


Skladovateľ sa zaväzuje manipulovať s tovarom iba s cieľom naskladnenia, vyskladnenia, kompletizácie, balenia tovaru, a to len v rámci skladových priestorov Skladovateľa. Manipuláciou sa rozumie presun tovaru v rámci skladových priestorov Skladovateľa alebo medzi jednotlivými prevádzkami Skladovateľa.

2.4. Skladovanie tovaru, skladové priestory


Tovar sa skladuje výhradne v priestoroch prevádzkovaných Skladovateľom na skladových miestach (paletové a policové regály alebo voľne).
Klimatické podmienky skladových priestorov Skladovateľa sú udržiavané v rozmedzí hodnôt, ktoré umožňujú skladovanie bežného druhu tovaru. Teplota vzduchu v skladových priestoroch Skladovateľa je v rozmedzí 8 – 38 °C, vlhkosť maximálne 80 %. Ukladateľ je oprávnený objednávať naskladnenie iba takého tovaru, ktorý je možné skladovať v klimatických podmienkach skladových priestorov Skladovateľa.

3. Balenie tovaru


3.1. Kompletizácia tovaru


Kompletizáciou tovaru sa rozumie:
a) vloženie jedného alebo viacerých kusov tovaru do jedného prepravného obalu;
b) vloženie požadovaných tlačovín (faktúry, záručné a dodacie listy atď.) do prepravného obalu.
Skladovateľ kompletizuje tovar s cieľom vytvorenia zásielky. Zásielka je kompletizovaná z tovaru, ktorého zoznam je uvedený v objednávke prepravy (pozrite bod 4.1.). Ak vznikne medzi tovarom a prepravným obalom zásielky voľný priestor, Skladovateľ môže použiť výplňový materiál zabraňujúci voľnému pohybu tovaru vnútri zásielky.

3.2. Balenie


Ak požaduje Ukladateľ na základe špecifikácie uvedenej v zmluve alebo ak je to podmienkou prepravy zmluvného prepravcu, Skladovateľ:
a) balí zásielky do papierových či fóliových obalov;
b) preväzuje zásielky polyetylénovou páskou;
c) prelepuje všetky spoje obalu papierovou, prípadne plastovou lepiacou páskou. Páska môže byť označená firemným logom Skladovateľa.

3.3. Štítkovanie


Skladovateľ je oprávnený označiť zásielku identifikačným lepiacim štítkom, ktorý obsahuje údaje potrebné na doručenie zásielky príjemcovi, predovšetkým:
a) názov, meno a priezvisko, adresu, telefón príjemcu;
b) názov, adresu Skladovateľa;
c) názov, adresu Ukladateľa;
d) sumu dobierky.
Ak požaduje Ukladateľ nelepiť identifikačný štítok priamo na produktový obal tovaru, je táto služba špecifikovaná v zmluve. V tomto prípade je tovar vložený do prepravného obalu, štítok je nalepený na obal.

4. Preprava zásielok


4.1. Objednávka prepravy zásielok


Ukladateľ objednáva prepravu zásielok u Skladovateľa elektronicky v aplikácii eLogist, a to nezávisle od objednávky naskladnenia tovaru. Ukladateľ je oprávnený objednávku v aplikácii eLogist stornovať do okamihu, keď je objednávka v stave „na kompletizáciu“.
V objednávke sú obvykle uvedené informácie o type tovaru (a ďalšie označenia), počte kusov, dobierke, spôsobe prepravy a adrese doručenia, ktoré sa tlačia na identifikačný lepiaci štítok a nalepia sa na zásielku (pozrite bod 3.3.).
Objednávku prepravy zásielky je možné vytvoriť dopredu, i keď nie je požadovaný tovar na sklade. V tomto prípade objednávka prepravy zásielky čaká na naskladnenie príslušného tovaru.
Ak požaduje Ukladateľ prepravu zásielky v nasledujúci pracovný deň odo dňa objednávky prepravy, musí byť táto objednávka zapísaná do aplikácie eLogist najneskôr do 15.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa pred dňom prepravy zásielky.

4.2. Doručenie zásielky


Skladovateľ sa obvykle postará o doručenie zásielky v nasledujúcom pracovnom dni odo dňa odovzdania zásielky dopravcovi. Skladovateľ však nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Ukladateľovi či ďalším stranám z dôvodu nedodržania spomenutej obvyklej lehoty.
Dopravca je oprávnený, nie však povinný, telefonicky kontaktovať príjemcu s cieľom dohodnutia si termínu doručenia.
Zásielka bude odovzdaná príjemcovi alebo príslušnej osobe, o príslušnosti ktorej k príjemcovi nie je pochýb.
Príjemca alebo príslušná osoba potvrdzuje svojím podpisom prevzatie zásielky na Skladovateľom určený doklad a súčasne môže byť vyzvaná na preukázanie totožnosti predložením dokladu (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Na Skladovateľom určený doklad môže byť opísané číslo dokladu totožnosti.

Ak je príjemca fyzická osoba – podnikateľ – alebo právnická osoba, nahrádza doklad totožnosti pečiatka príjemcu.
Na základe špecifikácie v zmluve môže Skladovateľ pri odovzdaní zásielky požadovať od príjemcu podpis dokumentov, ktoré stanovil Ukladateľ.
Ak je v objednávke prepravy požadovaný výber dobierky, zásielka bude odovzdaná za hotovosť vo výške dobierkovej sumy.
Osoba, ktorá doručuje zásielku, nie je povinná zúčastniť sa na kontrole obsahu zásielky pri odovzdaní, ktorú vykonáva príjemca.

4.3. Nedoručené a odmietnuté zásielky


V prípade, že zásielka nie je doručená na prvý pokus, kuriérska preprava sa obvykle pokúsi o druhý pokus doručenia. Ak nie je zásielka doručená ani na druhý pokus, je vrátená späť do skladu.

Pri poštovej preprave je zásielka po neúspešnom prvom pokuse uložená na príslušnú poštu príjemcu, kde si ju môže príjemca vyzdvihnúť do 14 dní od dátumu uloženia oznámenia. Ak si príjemca nevyzdvihne zásielku do 14 dní, zásielka je vrátená späť do skladu.
Ak odmietne príjemca prevzatie zásielky, osoba vykonávajúca doručenie zapíše do dokladu, ktorý určil Skladovateľ na tento účel, dôvod odmietnutia, a to iba v prípade, že mu ho príjemca oznámi.

Vrátená zásielka je naskladnená a zaevidovaná do aplikácie eLogist ako nedoručená s uvedením dôvodu nedoručenia.
V prípade nedoručiteľnosti a odmietnutia zásielky príjemcom alebo pri neexistencii príjemcu budú vzniknuté viacnáklady (napríklad na spätné doručenie zásielky, doručenie v inom než obvyklom čase doručenia, za likvidáciu zásielky, skladné a pod.) predpísané na úhradu Ukladateľovi, ktorý sa tieto zaväzuje podľa pokynov Skladovateľa bez výhrad uhradiť. Všetky úhrady, poplatky, náklady, viacnáklady, škody a pod. súvisiace s obstarávaním či prepravou budú bez výhrad uhradené Ukladateľom. 

4.4. Dobierka


Pri objednávke prepravy zásielky, pri ktorej je požadovaný výber dobierky, Skladovateľ zaistí pri odovzdaní zásielky príjemcovi aj prevzatie hotovosti vo výške dobierkovej sumy.

Skladovateľ je povinný po pripísaní sumy za dobierku na svoj účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 pracovných dní, previesť sumu dobierky na účet Ukladateľa špecifikovaný v zmluve. Prevedením sa rozumie odpísanie sumy z účtu Skladovateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dobierka je doplnkovou službou vo vzťahu k poskytovaným službám podľa zmluvy.

4.5. Poistenie zásielky


Poistenie prepravovaných zásielok sa riadi VOP príslušných dopravcov.

5. Cena služieb, platobné podmienky


Ukladateľ sa zaväzuje uhradiť za poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, cenu na základe cenníka, ktorý je prílohou zmluvy. Ak nie je cenník služieb prílohou zmluvy, riadia sa ceny aktuálnym Všeobecným cenníkom Skladovateľa.
Ukladateľ sa zaväzuje uhradiť Skladovateľovi cenu za poskytovanie služieb, a to najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na faktúre, ktorú vystavil Skladovateľ Ukladateľovi.

V prípade omeškania s úhradou sumy na faktúre je Ukladateľ povinný uhradiť Skladovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Ukladateľ berie na vedomie, že Skladovateľ má záložné právo na zásielku v zmysle, a že v prípade nezaplatenia služieb je Skladovateľ oprávnený postupovať ako záložný veriteľ dohodol s Ukladateľom ako záložným dlžníkom, že záložný veriteľ môže zálohu predať iným spôsobom než vo verejnej dražbe), poprípade započítať vzájomné pohľadávky.

6. Zodpovednosti


6.1. Zodpovednosť Skladovateľa za škodu


Skladovateľ zodpovedá Ukladateľovi za skutočnú škodu spôsobenú na tovare a zásielkach pri skladovaní tovaru, manipulácii s tovarom, balení a preprave zásielok. Za skutočnú škodu sa považuje suma, o ktorú sa skutočná hodnota zásielky zníži vplyvom škodovej udalosti, obvykle nákupná cena tovaru. Skladovateľ nezodpovedá Ukladateľovi alebo tretím stranám za zmarený zisk alebo iné škody, ktoré môžu v súvislosti s poskytovaním služieb vzniknúť.

Skladovateľ nezodpovedá za škodu na prevzatom tovare:
a) ktorú nemohol odvrátiť ani pri vynaloženom obvyklom úsilí v skladovacích službách alebo keď porušenie jeho povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť,
b) vzniknutú v súvislosti s prepravou zásielky, ktorá mu bola odovzdaná v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov alebo týchto VOP,
c) spôsobenú Ukladateľom alebo príjemcom zásielky, alebo dodávateľom tovaru,
d) spôsobenú nevhodným alebo nedostatočným obalom či zabezpečením zásielky, respektíve nevhodným spôsobom balenia či zaistenia zásielky,
e) spôsobenú neoznačením alebo chybným či nedostatočným označením zásielky,
f) vzniknutú pri spojení viacerých kusov zásielok do jedného celku s jedným čiarovým kódom,
g) spôsobenú chybou či vlastnosťami zásielky alebo jej prirodzenou povahou, ak sa niektorá z nich prejavila až počas prepravy zásielky,
h) vzniknutú v čase, keď zásielka nebola v moci Skladovateľa,
i) (vrátane viacnákladov, zmareného zisku, zmluvných pokút, penále a pod.),
j) vzniknutú ako dôsledok poškodenia, zničenia či straty zásielky alebo v dôsledku nedodržania obvyklého času prepravy, respektíve neskorého dodania zásielky.

Skladovateľ nezodpovedá za škody na prevzatom tovare či zásielkach, ak nemohol zabrániť vzniku škody za predpokladu obvyklého úsilia. Ukladateľ berie na vedomie, že pri bežnej prevádzke logistických služieb môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru, a to i pri vynaložení odbornej starostlivosti zo strany Skladovateľa. Skladovateľ a Ukladateľ sa zhodujú na tom, že prijateľné množstvo takto znehodnoteného tovaru je 0,25 % kusov z celkového objemu tovaru prijatého na skladovanie za obdobie od naskladnenia tovaru alebo od poslednej inventúry.

6.2. Zodpovednosť Ukladateľa za škodu


Ukladateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Skladovateľovi alebo tretím stranám vplyvom porušenia povinností Ukladateľa, ktoré vyplývajú z týchto Obchodných podmienok či zmluvy.

6.3. Reklamácie


Oprávnená osoba je povinná reklamovať zistené nedostatky a uplatňovať právo na náhradu škody u Skladovateľa vždy len písomne a v stanovenej lehote. Ukladateľ je povinný požadovať od príjemcu, aby zásielku pri jej prevzatí vizuálne prezrel. Zjavné poškodenie alebo čiastočnú stratu zásielky je príjemca povinný zapísať ihneď pri prevzatí od dopravcu do určeného dokumentu dopravcu. Na neskoršie reklamácie nebude brať Skladovateľ zreteľ. Pri škodách pri príjme zásielky zjavne neznateľných sa reklamačné lehoty riadia príslušnými predpismi platnými pre zmluvy o preprave veci. Za poškodenie sa tiež považuje neúplnosť zásielky alebo iné jej porušenie. Skladovateľovi musí byť daná možnosť osobne sa presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť urobená podľa pokynov Skladovateľa. Skladovateľ nezodpovedá za dopravcu a prípadné nároky voči dopravcom uplatňuje Skladovateľ vo vlastnom mene na účet Ukladateľa. Pri uplatňovaní nárokov voči dopravcovi je Ukladateľ zaviazaný Skladovateľovi na súčinnosť (predovšetkým na poskytovanie dokladov týkajúcich sa zásielky ako podkladov na uplatňovanie nárokov voči dopravcovi – napríklad dokladov o obstarávacej cene zásielky a pod.). Nároky voči dopravcom sa riadia príslušnými predpismi platnými pre zmluvy o preprave veci.
Ukladateľ plne zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Skladovateľovi alebo dopravcovi, ak by odovzdal na prepravu zásielku nespĺňajúcu či porušujúcu požiadavky vyplývajúce z týchto VOP, a to vrátane akýchkoľvek nákladov eventuálne vzniknutých v tejto súvislosti Skladovateľovi alebo dopravcovi. Eventuálne takto Skladovateľovi alebo dopravcovi vzniknuté náklady (napríklad likvidácia tovaru) je Ukladateľ povinný na základe výzvy oprávneného bezodkladne uhradiť. Skladovateľ ani ním poverený dopravca nezodpovedajú oprávneným osobám za škody vzniknuté v súvislosti s prepravou zásielok, ktoré by im boli eventuálne odovzdané v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov alebo týchto VOP, pričom tieto škody sú zároveň vyňaté z ich poistného plnenia. Skladovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zásielky podané na prepravu s čiarovými kódmi, ktoré boli pridelené Ukladateľovi alebo ním poverenému subjektu a následne boli zneužité treťou osobou. Ukladateľ je povinný oznámiť skryté poškodenie zásielky Skladovateľovi maximálne do 3 pracovných dní od dátumu doručenia zásielky. Pri poškodených zásielkach je Ukladateľ alebo príjemca povinný umožniť prezretie zásielky aj zástupcovi poisťovne Skladovateľa. Reklamácia škody vzniknutej na tovare musí byť uplatnená iba Ukladateľom najneskôr do 6 mesiacov od dátumu prevzatia zásielky.

6.4. Ochrana osobných údajov


Skladovateľovi v rámci plnenia povinností podľa zmluvy budú alebo môžu byť poskytnuté osobné údaje tretích osôb. V tom prípade bude Skladovateľ postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane údajov a od okamihu nadobudnutia účinnosti Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679/EÚ GDPR (General Data Protection Regulation). Skladovateľ tak bude v pozícii spracovateľa osobných údajov (ďalej len Spracovateľ) a Ukladateľ v pozícii správcu osobných údajov (ďalej len Správca). Spracovateľ zodpovedá za využitie osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedeného zákona a GDPR. Spracovateľ je povinný prijať technické opatrenia na zabránenie straty alebo zamedzenie zneužitia osobných údajov. Spracovateľ je povinný plniť povinnosti stanovené uvedeným zákonom a GDPR.

Na naplnenie povinností podľa GDPR Spracovateľ predovšetkým:
a) bude spracovávať tieto osobné údaje iba na účely poskytovania služieb, ako môže byť následne písomne dohodnuté stranami, pričom bude konať iba na základe doložených pokynov Správcu; za písomný pokyn Správcu sa považuje akýkoľvek pokyn urobený v rámci systému eLogist;
b) nebude sám vykonávať kontrolu údajov, poskytovať ani mať v úmysle poskytnúť tieto osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to Správca môže v dokumentovanej podobe výslovne žiadať;
c) nebude spracovávať, využívať ani používať osobné údaje na iný než požadovaný účel, ktorý je nevyhnutný a nutný na plnenie povinností podľa tejto zmluvy;
d) nebude spracovávať osobné údaje na svoje vlastné účely ani zahŕňať osobné údaje do akéhokoľvek produktu alebo služby ponúkanej tretím osobám;
e) musí ohlásiť všetky prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov.;
Spracovateľ bude nakladať s osobnými údajmi s cieľom plnenia povinností zo zmluvy uzavretej medzi ním a Správcom. Účelom spracovania je predovšetkým zasielanie zásielok príjemcom, komunikácia s príjemcami, preberanie reklamácií od príjemcov, evidencia a ďalšie služby, ktoré vykonáva Spracovateľ pre Správcu na základe zmluvy.

Správca poskytne alebo môže poskytnúť Spracovateľovi na spracovanie hlavne nasledujúce osobné údaje:
a) meno a priezvisko;
b) dátum narodenia;
c) rodné číslo;
d) číslo účtu;
e) adresu;
f) e-mailovú adresu;
g) IP adresu;
h) ďalšie osobné údaje nevyhnutné na plnenie povinností Správcu voči príjemcom z titulu dodávky zásielok.
Spracovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje príjemcov tretím osobám s cieľom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, predovšetkým:
a) dopravcovi;
b) poskytovateľovi platobných služieb;
c) orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení zákonných povinností.

Spracovateľ je oprávnený zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa a Správca s týmto v zmysle článku 28 ods. 2 vyslovuje všeobecný súhlas. Tento ďalší spracovateľ je povinný dodržiavať povinnosti podľa tejto doložky v zhodnom rozsahu ako Spracovateľ. Spracovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o spracovaní osobných údajov. Spracovateľ nebude poskytovať osobné údaje na spracovanie mimo štátov Európskej únie. Spracovateľ je povinný dodržiavať platný zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy vo vzťahu k osobným údajom takým spôsobom, aby Správca neporušil niektoré zo svojich povinností vyplývajúcich z platného zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Spracovateľ poskytne Správcovi takú spoluprácu, pomoc a informácie, ktoré môže Správca primerane požadovať, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z platného zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a bude spolupracovať a dodržiavať pokyny alebo rozhodnutia príslušného Úradu pre ochranu osobných údajov a v každom prípade v takej lehote, ktorá by umožnila druhej strane splniť akúkoľvek lehotu stanovenú Úradom pre ochranu osobných údajov. Spracovateľ poskytne do 15 (pätnástich) kalendárnych dní po prijatí žiadosti Správcu písomný záznam o spracovaní osobných údajov Spracovateľom v mene Správcu. Spracovateľ je povinný prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré bude od neho Správca oprávnene požadovať na základe žiadosti subjektu údajov o uplatnení práv vyplývajúcich z GDPR (predovšetkým právo na výmaz, právo na informácie, právo na prístup, právo byť zabudnutý, právo na opravu, právo na obmedzenie spracovania a ďalšie súvisiace práva subjektu údajov podľa GDPR). Spracovateľ je povinný takéto opatrenia prijať v lehotách podľa GDPR. Spracovateľ má nárok na primeranú náhradu nákladov, ktoré mu môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s dodržiavaním pokynov Správcu na účely poskytovania služieb alebo s akoukoľvek z jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z platného zákona o ochrane osobných údajov. Správca zodpovedá za to, že osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR. V prípade, že Správca vymenuje poverenca na ochranu osobných údajov v zmysle článku 37 a nasledujúcich GDPR, je Spracovateľ povinný poskytnúť poverencovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na plnenie jeho povinností. V prípade, že sa Správca zaviaže dodržiavať kódexy správania sa vydané v zmysle článku 40 GDPR, bude o tejto skutočnosti informovať Spracovateľa a tento je povinný primeraným spôsobom tieto kódexy dodržiavať. Spracovateľ vymenoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje a ďalšie informácie podľa informačnej povinnosti Spracovateľa v súlade s GDPR sú zverejnené na webových stránkach www.shipmall.cz/cz/osobni-udaje.

7. Záverečné ustanovenia


Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas, ak nie je v zmluve uvedené inak. Obe strany zmluvného vzťahu sú oprávnené vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
Ukladateľ berie na vedomie, že Skladovateľ môže uplatniť zádržné právo na uskladnený tovar v prípade omeškania Ukladateľa s úhradou akejkoľvek sumy podľa zmluvy. Ak nedôjde k úhrade dlžných súm, je Skladovateľ oprávnený pristúpiť k realizácii zádržného práva. Ukladateľ berie na vedomie a súhlasí, že zádržné právo má prednosť pred záložným či vlastníckym právom tretích osôb a pohľadávka Skladovateľa bude pri uplatnení zádržného práva uspokojená prednostne. Ak nie je v zmluve a jej prílohách uvedené inak, platí pre poskytovanie logistických služieb Všeobecný cenník Skladovateľa. Všetky zmeny cenníka budú oznámené e-mailom spravidla aspoň 10 pracovných dní pred dňom účinnosti navrhnutých zmien.

Skladovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka bez výpovednej lehoty, ak bude Ukladateľ v omeškaní so splnením ktorejkoľvek peňažnej sumy podľa tejto zmluvy dlhšie než 14 dní alebo za podmienky závažného porušenia týchto VOP. Skladovateľ je oprávnený urobiť zmeny a doplnky skladovateľskej zmluvy vrátane obchodných podmienok a cien. O navrhnutej zmene zmluvy, obchodných podmienok alebo cien je Skladovateľ povinný informovať Ukladateľa písomne, faxom alebo e-mailom spravidla aspoň 10 pracovných dní pred dňom účinnosti navrhnutých zmien. V prípade, že Ukladateľ najneskôr 1 pracovný deň pred dňom účinnosti navrhnutých zmien neoznámi Skladovateľovi písomne svoj nesúhlas alebo i po dni účinnosti navrhnutých zmien objednáva prepravu zásielok, platí, že s navrhnutými zmenami či doplnkami súhlasí.

Tieto VOP logistických a skladových služieb sú platné od 1. 6. 2018