Obchodní podmínky ComGate, a.s. od 1. 11. 2019.

1. Úvodní ustanovení, základní pojmy

1.1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, na základě které se Skladovatel zavazuje poskytnout služby uvedené ve smlouvě a Ukladatel se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu (cenu).

Poskytnutím služeb uvedených ve smlouvě a dále v těchto obchodních podmínkách se rozumí souhrn všech činností a úkonů souvisejících se skladováním zboží, balením zboží a obstaráním přepravy zásilek k příjemci.

Podpisem Smlouvy nebo jejího dodatku Ukladatel stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek (dále jen VOP) a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. VOP a cenová nabídka, která slouží jako ceník služeb, tvoří v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) část obsahu smlouvy.

1.2. Základní pojmy

Ve smlouvě a obchodních podmínkách uvedené pojmy mají tento význam:

 1. Skladovatel je poskytovatelem služeb skladování, kompletace, balení a expedice zásilek, stejně tak jako zajištění služby dobírky,    dále v těchto VOP je označen jako „Skladovatel“. Skladovatelem pro účely těchto VOP je společnost ComGate, a.s., IČ: 26508842, se sídlem: Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3756 u Krajského soudu v Hradci Králové;
 2. Ukladatel je příjemcem služeb Skladovatele, dále v těchto VOP je označen jako „Ukladatel“;
 3. Příjemce – je příjemcem (adresátem) zásilky;
 4. Zásilka – je jeden nebo více kusů zboží, které je určeno k přepravě;
 5. eLogist – je informační skladový systém Skladovatele, který slouží k objednání zboží k naskladnění, jeho evidenci, objednání expedice a přehledu dobírek;
 6. Ceník – nabídka služeb, která je přílohou smlouvy Ukladatel, slouží jako ceník služeb a je nadřazen obecnému ceníku;
 7. Obecný ceník – zahrnuje základní ceny poskytovaných služeb Skladovatele a je k dispozici v systému eLogist (menu Klient / obecný ceník).

Dále v těchto podmínkách nebo smlouvě mohou být definované další pojmy.

2. Skladování zboží

2.1. Objednávka naskladnění

Ukladatel objednává naskladnění zboží u Skladovatele elektronicky výhradně v aplikaci eLogist. Objednávka naskladnění obsahuje tyto údaje: název dodavatele, název zboží, identifikátor zboží (ID), čárový kód (EAN), varianty zboží, počty kusů, expirace.

Ukladatel je oprávněn objednávku v aplikaci eLogist stornovat do okamžiku fyzického převzetí zboží Skladovatelem.

Ukladatel, nebo dodavatel zboží, zasílá zásilku, která je předmětem skladování nebo přepravy, na adresu určenou ukladatelem. Zásilka bude označena ve formátu: „Skladovatel-Ukladatel“. Skladovatel provozuje své logistické služby na adresách: ComGate a.s., P3Park Hala D1, Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 913, nebo ComGate a.s., Areál Elitex, Vrchlického 323, 517 21 Týniště nad Orlicí, nebo ComGate s.r.o, Dialnicna cesta 4088, 903 01 Senec, Slovensko.

2.2. Převzetí zboží

Skladovatel přebírá zásilku se zbožím, které je předmětem skladování nebo přepravy, na základě objednávky naskladnění v aplikaci eLogist.

Naskladnění i vyskladnění zboží oznámí Zákazník Provozovateli nejméně 1 pracovní den předem.

Předání většího množství zboží než ekvivalentu jednoho (1) kusu

EURO palet ke skladování je Ukladatel povinen oznámit Skladovateli nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem, jinak je Skladovatel oprávněn převzetí části zboží překračující jeho kapacitní možnosti odmítnout a odkázat Ukladatele na pozdější dobu a upřednostnit převzetí zboží jiných (řádně ohlášených) Ukladatelů.

Zboží určené k převzetí ke skladování je třeba dodat nejpozději jednu (1) hodinu před skončením provozní doby příjmu, tj. do 15:00 v pracovním dni.

Skladovatel provede kontrolu převzaté zásilky co do počtu a množství dodávky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Skladovatel při převzetí zboží kontroluje shodu množství předaného zboží s doklady ke zboží (dodacím listem) a zpravidla také balení zboží a označení zboží. Skladovatel však není povinen při převzetí zboží kontrolovat řádnost balení zboží a jeho označení a potvrzením dodacího listu nebo vystavením jiného potvrzení o přijetí zboží řádnost zabalení zboží a jeho označení nepotvrzuje. Množství převzatého zboží Skladovatel ověřuje dle deklarovaného

počtu kusů zboží na paletě, v kontejneru, nebo jiných obalech, ve kterých je zboží převzato. Není-li kontrola zboží Zákazníkem zvláště objednána, Skladovatel neověřuje počet kusů zboží v baleních, ve kterých je zboží převzato, a jím vystavené potvrzení o převzetí potvrzuje výlučně převzetí počtu celkových balení zboží, nikoli počet jednotlivých kusů zboží v převzatých baleních. Skladovatel rovněž při převzetí neověřuje, ani na potvrzení o přijetí nepotvrzuje, shodu deklarovaného druhu, typu nebo jakosti zboží se skutečným obsahem balení. Zjištěné vady balení, označení, množství či jakosti zboží je Skladovatel oprávněn (nikoliv však povinen) Ukladateli vytknout kdykoli po převzetí zboží a žádat jej o zjednání nápravy, přičemž pokud Ukladatel vytčené vady v přiměřené lhůtě neodstraní, je Skladovatel oprávněn vady balení nebo označení na náklady Ukladatele odstranit. V případě zjištění vad množství nebo jakosti zboží Skladovatel vystaví opravené potvrzení o převzetí zboží a o zjištěných nedostatcích Ukladatele zpravidla písemně informuje.

Pokud je zboží při příjmu štítkováno, kompletováno z jednotlivých komponentů či je v rámci jeho příjmu požadován jiný nestandardní úkon, bude Skladovatel Ukladatele neprodleně informovat o termínu naskladnění této zásilky. V případě, že není zboží řádně označeno, vyhrazuje si Skladovatel právo označit jej vlastními čárovými kódy. Náklady spojené s označením zboží hradí Ukladatel. Cena tohoto úkonu je k dispozici v Obecném ceníku Skladovatele v systému eLogist (menu Klient / obecný ceník).

Skladovatel je oprávněn nepřevzít zásilku se zbožím:

 1. pokud objednávka k naskladnění zboží není řádně zadána v systému eLogist;
 2. usoudí-li že zásilka vykazuje na první pohled známky poškození, které mohou mít vliv na vzhled či funkčnost zboží, či nepřepravního obalu;
 3. je-li poškozena lepicí páska, která brání otevření obalu zboží;
 4. existují-li u Skladovatele vůči Ukladateli nezaplacené pohledávky po datu splatnosti;
 5. přesahuje rozměrové a hmotnostní limity stanovené Skladovatelem;
 6. obsahuje střelné zbraně, střelivo, střelný prach, zápalky, munici, výbušniny, hořlaviny, nebezpečné chemikálie, omamné a psychotropní látky, biologický nebo jaderný materiál, nebo jiné obdobné látky a věci, s nimiž je omezené nakládání a manipulace nebo jsou svou povahou nebezpečné;
 7. obsahující zboží, které není chráněno, zabaleno nebo zajištěno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru, vlastnostem či povaze (charakteru) nebo obsahující zboží, které by mohlo poškodit ostatní zásilky nebo by mohlo poškodit přepravní a dopravní techniku Skladovatele či dopravce anebo by mohlo být samo touto použitou technikou poškozeno nebo zboží, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek Skladovatele nebo dopravce, resp. jejich pracovníků. Toto ustanovení platí i tehdy, kdyby se tyto vlastnosti nebo povaha (charakter) zásilky, nedostatečnost či nevhodnost jejího obalu nebo jejího zajištění apod. projevily až během přepravy zásilky, resp. po jejím fyzickém převzetí Skladovatelem nebo dopravcem. Zvolení způsobu dalšího nakládání s takovou zásilkou plně náleží Skladovateli nebo jím pověřenému dopravci. V těchto případech platí, že Ukladatel bez výhrad uznává oprávněnost jednání Skladovatele nebo jím pověřeného dopravce a to včetně úplnosti, dostatečnosti a nezpochybnitelnosti důkazních prostředků (zejm. fotodokumentace) poskytnutých Ukladateli Skladovatelem nebo jím pověřeným dopravcem v takovéto věci.
 8. obsahují živá zvířata a organismy, rostliny nebo jakýkoliv biologický materiál; obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží (např. zkazitelné potraviny);
 9. je-li zásilka zaslána na dobírku.

2.3. Manipulace se zbožím

Skladovatel se zavazuje manipulovat se zbožím pouze za účelem naskladnění, vyskladnění, kompletace, balení zboží, a to pouze v rámci skladových prostor Skladovatele. Manipulací se rozumí přesun zboží v rámci skladových prostor Skladovatele nebo mezi jednotlivými provozovnami Skladovatele.

2.4. Skladování zboží, skladové prostory

Zboží je skladováno výhradně v prostorech provozovaných Skladovatelem, ve skladových místech (paletové regály, policové regály, nebo volně).

Klimatické podmínky skladových prostor Skladovatele jsou udržovány v rozmezí hodnot, které umožňují skladování běžného druhu zboží. Teplota vzduchu ve skladových prostorech Skladovatele je v rozmezí 8 – 38°C, vlhkost maximálně 80%. Ukladatel je oprávněn objednávat naskladnění pouze takového zboží, které je možné skladovat v klimatických podmínkách skladových prostor Skladovatele.

Ukladatel může navštívit Sklad a prohlédnout uskladněné Zboží po předchozím objednání emailem. Termín návštěvy prohlídky zboží určí Skladovatel. Skladovatel vyčlení odpovídající počet pracovníků Skladu, kteří budou Ukladatele doprovázet, zboží mu ukážou a budou mu při prohlídce i jinak nápomocni. Ukladatel se nesmí ve Skladu pohybovat jinak než v doprovodu jemu přiřazeného pracovníka Skladu. Ukladatel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární pravidla Skladu a dále pokyny jemu přiděleného pracovníka Skladu.

V případě, že by prohlídkou zboží mohlo dojít k poškození zboží, jeho balení nebo riziku vzniku škody na jiném uskladněném zboží nebo Skladu, je Skladovatel oprávněn Ukladatelovi prohlídku neumožnit, případně ji ukončit. Skladovatel je rovněž oprávněn neumožnit Ukladatelovi prohlídku zboží z jiných důležitých důvodů, zejména z důvodu probíhajícího auditu, kontroly, inventury nebo zvýšeného nebezpečí úrazu či škod. Za škody způsobené na zboží při jeho prohlídce odpovídá výlučně Ukladatel. Za umožnění prohlídky uskladněného zboží je Skladovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku Skladovatele.

Inventuru zboží provede skladovatel na základě požadavku Ukladatele. Inventura je 1x ročně prováděna pro Ukladatele zdarma. Každá další inventura provedená na základě požadavku Ukladatele je zpoplatněna dle ceníku.

3. Balení zboží

3.1. Kompletace zboží

Kompletací zboží se rozumí:

 1. vložení jednoho nebo více kusů zboží do jednoho přepravního obalu;
 2. vložení požadovaných tiskovin (faktury, záruční listy, dodací listy, ad.) do přepravního obalu.

Skladovatel kompletuje zboží za účelem vytvoření zásilky. Zásilka je kompletována ze zboží, jehož seznam je uveden v objednávce přepravy (viz. bod 4.1). Vznikne-li mezi zbožím a přepravním obalem zásilky volný prostor, Skladovatel může použít výplňový materiál zabraňující volnému pohybu zboží uvnitř zásilky.

3.2. Balení

Požaduje-li Ukladatel na základě specifikace uvedené ve smlouvě nebo je-li to podmínkou přepravy smluvního přepravce, Skladovatel:

 1. zásilky balí do papírových či foliových obalů;
 2. převazuje zásilku polyethylenovou páskou;
 3. přelepí všechny spoje obalu papírovou, případně plastovou, lepicí páskou. Páska může být označena firemním logem Skladovatele.

3.3. Štítkování

Skladovatel je oprávněn zásilku označit identifikačním lepícím štítkem, který obsahuje údaje potřebné k doručení zásilky příjemci, zejména:

 1. název, jméno a příjmení, adresu, telefon příjemce;
 2. název, adresa Skladovatele;
 3. název, adresa Ukladatele;
 4. částku dobírky.

Požaduje-li Ukladatel nelepit identifikační štítek přímo na produktový obal zboží, je tato služba specifikována ve smlouvě. V tomto případě je zboží vloženo do přepravního obalu, štítek je nalepen na obal.

V době sezony počínaje 15. listopadem kalendářního roku a konče 15. lednem roku následujícího je doba předání zásilek dopravci automaticky prodloužena o lhůtu +24h. V době vánočních svátků od 24. 12 do 1. 1. může být expedice omezena a možná pouze po individuální dohodě.

4. Přeprava zásilek

4.1. Objednávka přepravy zásilek

Ukladatel objednává přepravu zásilek u Skladovatele elektronicky v aplikaci eLogist a to nezávisle na objednávce naskladnění zboží. Ukladatel je oprávněn objednávku v aplikaci eLogist stornovat do okamžiku, kdy je objednávka ve stavu „ke kompletaci“.

V objednávce jsou obvykle uvedeny informace o typu zboží (a další označení), počtu kusů, dobírce, způsobu přepravy a adrese doručení, které se tisknou do identifikačního lepícího štítku a nalepí na zásilku (viz. bod 3.3).

Objednávku přepravy zásilky je možné vytvořit dopředu, i když není na skladě požadované zboží. V tomto případě objednávka přepravy zásilky čeká na naskladnění příslušného zboží.

Požaduje-li Ukladatel předání zásilky dopravci v den objednávky přepravy, musí tato objednávka být zapsána do aplikace eLogist nejpozději do 13:00 pracovního dne objednávky přepravy. Skladovatel však neodpovídá za případné škody způsobené Ukladateli či dalším stranám z důvodu nedodržení zmíněné obvyklé lhůty.

4.2. Doručení zásilky

Skladovatel obvykle obstará doručení zásilky v České republice v následujícím pracovním dnu ode dne předání zásilky dopravci. Skladovatel však neodpovídá za případné škody způsobené Ukladateli či dalším stranám z důvodu nedodržení zmíněné obvyklé lhůty.

Skladovatel zajistí (a nikoliv provede) přepravní služby spočívajících v přepravě zásilky ze skladu k příjemci zásilky.

Dopravce je oprávněn, nikoli však povinen, telefonicky kontaktovat příjemce za účelem domluvení termínu doručení.

Zásilka bude předána příjemci nebo příslušné osobě, o jejíž příslušnosti k příjemci není pochyb.

Příjemce nebo příslušná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí zásilky do Skladovatelem určeného dokladu a současně může být vyzván k prokázání totožnosti předložením dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Do Skladovatelem určeného dokladu může být opsáno číslo dokladu totožnosti.

Je-li příjemce fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, nahrazuje doklad totožnosti razítko příjemce.

Na základě specifikace ve smlouvě může Skladovatel oproti předání zásilky požadovat od příjemce podpis dokumentů, které stanovil Ukladatel.

Je-li v objednávce přepravy požadován výběr dobírky, zásilka bude předána oproti hotovosti ve výši dobírkové částky.

Osoba, která provádí doručení zásilky, není povinna účastnit se kontroly obsahu zásilky při předání, kterou provádí příjemce.

4.3. Nedoručené a odmítnuté zásilky

V případě, že zásilka není na první pokus doručena, u kurýrní přepravy je obvykle proveden druhý pokus o doručení. Jestliže není zásilka doručena ani na druhý pokus, je vrácena zpět na sklad.

U poštovní přepravy je zásilka po neúspěšném prvním pokusu uložena na příjemci příslušnou poštu, kde si ji příjemce může vyzvednout do 14 dnů od data uložení oznámení. Nevyzvedne-li si příjemce zásilku do 14 dnů, zásilka je vrácena zpět na sklad.

Odmítne-li příjemce převzetí zásilky, osoba provádějící doručení zapíše do dokladu, Skladovatelem k tomuto účelu určenému, důvod odmítnutí a to pouze v případě, že mu jej příjemce sdělí.

Vrácená zásilka je naskladněna a zaevidovaná do aplikace eLogist jako nedoručená s uvedením důvodu nedoručení.

V případě nedoručitelnosti zásilky, v případě odmítnutí zásilky příjemcem nebo při neexistenci příjemce, budou vzniklé vícenáklady (např. na zpětné doručení zásilky, doručení v jiné než obvyklé době doručení, za likvidaci zásilky, skladné, apod.), předepsány k úhradě Ukladateli, který se tyto zavazuje dle pokynů Skladovatele bez výhrad uhradit. Veškeré úhrady, poplatky, náklady, vícenáklady, škody apod. související s obstaráváním či prováděním přepravy budou bez výhrad uhrazeny Ukladatelem. Pro tyto případy se podpůrně použije ustanovení § 1769 NOZ.

4.4. Dobírka

U objednávky přepravy zásilky, u které je požadován výběr dobírky, Skladovatel zajistí oproti předání zásilky příjemci i převzetí hotovosti ve výši dobírkové částky.

Skladovatel je povinen po připsání doběrečné částky na svůj účet bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 pracovních dnů převést částku dobírky na účet Ukladatel specifikovaný ve smlouvě. Převedením se rozumí odepsání částky z účtu Skladovatele.

Smluvní strany prohlašují, že dobírka je doplňkovou službou ve vztahu k poskytovaným službám dle smlouvy.

4.5. Pojištění zásilky

Pojištění přepravovaných zásilek se řídí VOP příslušných dopravců.

5. Cena služeb, platební podmínky

Ukladatel se zavazuje uhradit za poskytnutí služeb, jež jsou předmětem smlouvy, cenu na základě ceníku, který je přílohou smlouvy. Není-li ceník služeb přílohou smlouvy, řídí se ceny aktuálním Obecným ceníkem Skladovatele.

Ukladatel se zavazuje Skladovateli uhradit cenu za poskytování služeb, a to nejpozději k datu splatnosti uvedeném na faktuře, které vystavil Skladovatel Ukladateli.

V případě prodlení s úhradou částky faktury je Ukladatel povinen uhradit Skladovateli smluvní pokutu ve výši 0,08% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ukladatel bere na vědomí, že Skladovatel má zástavní právo ke skladové zásobě Ukladatele ve smyslu § 2481 NOZ, event. § 2571 NOZ a že v případě nezaplacení služeb je Skladovatel oprávněn postupovat podle § 1359 a násl. NOZ (ve smyslu ustanovení § 1360 a násl. NOZ se Skladovatel jako zástavní věřitel dohodl s Ukladatelem jako zástavním dlužníkem, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě), popřípadě započítat vzájemné pohledávky ve smyslu platných ustanovení NOZ.

6. Odpovědnosti

6.1. Odpovědnost Skladovatele za škodu

Skladovatel odpovídá Ukladateli za skutečnou škodu způsobenou na zboží a zásilkách při skladování zboží, manipulaci se zbožím, balení a přepravě zásilek. Za skutečnou škodu se považuje částka, o kterou se skutečná hodnota zásilky sníží vlivem škodní události, obvykle nákupní cena zboží. Skladovatel neodpovídá Ukladateli nebo třetím stranám za ušlý zisk nebo jiné škody, které mohou v souvislosti s poskytováním služeb vzniknout.

Skladovatel neodpovídá za škodu na převzatém zboží:

 1. kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení péče ve Skladovacích službách obvyklé nebo kdy porušení jeho povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost
 2. vzniklou v souvislosti s přepravou zásilky, která mu byla předána v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů nebo těchto VOP
 3. způsobenou Ukladatelem nebo příjemcem zásilky nebo dodavatelem zboží.
 4. způsobenou vadným nebo nedostatečným obalem či zabezpečením zásilky, resp. nevhodným způsobem balení či zajištění zásilky
 5. způsobenou neoznačením nebo chybným či nedostatečným označením zásilky
 6. vzniklou při spojení více kusů zásilek v jeden celek s jedním čárovým kódem
 7. způsobenou vadou či vlastnostmi zásilky nebo její přirozenou povahou, byť se některá z nich projevila až během přepravy zásilky
 8. vzniklou v době, kdy zásilka nebyla v moci Skladovatele
 9. (včetně vícenákladů, ušlého zisku, smluvních pokut, penále apod.)
 10. vzniklou jako důsledek poškození, zničení či ztráty zásilky nebo v důsledku nedodržení obvyklé přepravní doby, resp. pozdního dodání zásilky.

Skladovatel neodpovídá za škody na převzatém zboží či zásilkách, pokud vzniku škody nemohl zabránit za předpokladu obvyklé péče. Ukladatel bere na vědomí, že při běžném provozu logistických služeb může dojít ke znehodnocení či ztrátě zboží, a to i při vynaložení odborné péče ze strany Skladovatele. Skladovatel a Ukladatel se shodují na tom, že přijatelné množství takto znehodnoceného zboží je 0,25 % kusů z celkového objemu zboží přijatého ke skladování za období od naskladnění zboží nebo od poslední inventury.

Povinnost Skladovatele nahradit škodu ze Smlouvy je omezena:

• ve všech případech částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo více škodných událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody, nebo

• v případe ztráty, zničení nebo poškození zboží při poskytování Služby částkou odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené zásilky.

SDR - Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, SDR), které jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v logistice v oblasti odpovědnosti za poškození či ztrátu zboží

Zodpovědnost za přepravu rozbitných a kapalných produktů nese Ukladatel. Balení tohoto zboží se provádí dle balícího předpisu, který si dodá Ukladatel a je oboustranně schválen. Cena tohoto

balení je individuální a může být po dohodě nového balícího předpisu kdykoli změněna Skladovatelem.

6.2. Odpovědnost Ukladatele za škodu

Ukladatel odpovídá za škodu způsobenou Skladovateli nebo třetím stranám vlivem porušení povinností Ukladatele, které vyplývají z těchto obchodních podmínek či smlouvy.

6.3. Reklamace

Oprávněná osoba je povinna reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u Skladovatele vždy jen písemně a ve stanovené době. Ukladatel je povinen požadovat po příjemci, aby byla zásilka při jejím převzetí vizuálně prohlédnuta příjemcem. Zjevné poškození nebo částečnou ztrátu zásilky je povinen příjemce zapsat ihned při převzetí od dopravce do určeného dokumentu přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán Skladovatelem zřetel. U škod při příjmu zásilky zjevně neznatelných se reklamační doby řídí příslušnými předpisy, platnými pro smlouvy o přepravě věci. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky nebo její jiné porušení. Skladovateli musí být dána možnost se osobně přesvědčit o rozsahu a druhu škody, přičemž další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena podle pokynů Skladovatele. Skladovatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje Skladovatel vlastním jménem na účet Ukladatele. Při uplatňování nároků vůči dopravci je Ukladatel zavázán Skladovateli k součinnosti (zejména k poskytování dokladů týkajících se zásilky jako podkladů pro uplatňování nároků vůči dopravci - např. dokladů o pořizovací ceně zásilky apod.). Nároky vůči dopravcům se řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvy o přepravě věci.

Ukladatel plně odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou Skladovateli nebo dopravci, pokud by předal k přepravě zásilku nesplňující či porušující požadavky vyplývající z těchto VOP, a to včetně jakýchkoliv nákladů eventuálně v této souvislosti Skladovateli nebo dopravci vzniklých. Eventuálně takto Skladovateli nebo dopravci vzniklé náklady (např. likvidace zboží) je Ukladatel povinen na základě výzvy oprávněného bezodkladně uhradit. Skladovatel ani jím pověřený dopravce neodpovídají oprávněným osobám za škody vzniklé v souvislosti s přepravou zásilek, které by jim byly eventuálně předány v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů nebo těchto VOP, přičemž tyto škody jsou zároveň vyňaty z jejich pojistného plnění. Skladovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zásilky podané k přepravě s čárovými kódy, které byly přiděleny Ukladateli nebo jím pověřenému subjektu a následně byly zneužity třetí osobou. Ukladatel je povinen oznámit skryté poškození zásilky Skladovateli maximálně do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. U poškozených zásilek je Ukladatel nebo příjemce povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny Skladovatele. Reklamace škody vzniklé na zboží musí být uplatněna pouze Ukladatelem nejpozději do 6 měsíců od data převzetí zásilky.

6.4. Ochrana ososbních údajů

Skladovateli v rámci plnění povinností dle Smlouvy budou nebo mohou být předány osobní údaje třetích osob. V tom případě bude Skladovatel postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a od okamžiku nabytí účinnosti Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).Skladovatel tak bude v pozici zpracovatele osobních údajů (dále jen Zpracovatel) a Ukladatel v pozici správce osobních údajů (dále jen Správce). Zpracovatel odpovídá za užití osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného zákona a GDPR. Zpracovatel je povinen přijmout technická opatření k zabránění ztráty nebo zneužití osobních údajů. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti stanovené uvedeným zákonem a GDPR.

K naplnění povinností dle GDPR je Zpracovatel zejména povinen:

 1. bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro účely poskytování služeb, jak může být následně písemně dohodnuto stranami, přičemž bude jednat pouze na základě doložených pokynů Správce; za písemný pokyn Správce se považuje jakýkoli pokyn učiněný v rámci systému eLogist;
 2. nebude sám vykonávat kontrolu údajů, převádět ani mít v úmyslu převést tyto osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, kdy to Správce může v dokumentované podobě výslovně žádat;
 3. nebude zpracovávat, využívat ani používat osobní údaje pro jiný než požadovaný účel, který je nezbytný a nutný pro plnění povinností dle této Smlouvy;
 4. nebude zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely ani zahrnovat osobní údaje do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené třetím osobám; 
 5. ohlásit veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů;

Zpracovatel bude nakládat s osobními údaji za účelem plnění povinností ze Smlouvy uzavřené mezi ním a Správcem. Účelem zpracování je zejména zasílání zásilek příjemcům, vyřizovaní komunikace s příjemci, přebírání reklamací od příjemců, evidence a další služby, které vykonává Zpracovatel pro Správce na základě Smlouvy.

Správce předává nebo může předávat Zpracovateli ke zpracování zejména následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. rodné číslo;
 4. číslo účtu;
 5. adresu;
 6. emailovou adresu;
 7. IP adresu;
 8. další osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Správce vůči příjemcům z titulu dodávky zásilek.

Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje příjemců třetím osobám za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak:

 1. dopravci;
 2. poskytovateli platebních služeb;
 3. orgánů státní správy a samosprávy při plnění zákonných povinností;

Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování dalšího zpracovatele a Správce s tímto ve smyslu článku 28 odst. 2 vyslovuje obecný souhlas. Tento další zpracovatel je povinen dodržovat povinnosti dle této doložky ve shodném rozsahu jako Zpracovateli. Zpracovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o zpracování osobních údajů. Zpracovatel nebude předávat osobní údaje ke zpracování mimo státy Evropské unie. Zpracovatel je povinen dodržovat platný zákon o ochraně osobních údajů a GDPR a bude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k osobním údajům takovým způsobem, aby Správce neporušil některé ze svých povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Zpracovatel poskytne Správci takovou spolupráci, pomoc a informace, které může Správce přiměřeně požadovat, aby mohl splnit své povinnosti vyplývající z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, a bude spolupracovat a dodržovat pokyny nebo rozhodnutí příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů a v každém případě v takové lhůtě, která by druhé straně umožnila splnit jakoukoli lhůtu stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zpracovatel poskytne do 15 (patnácti) kalendářních dnů po obdržení žádosti Správce písemný záznam o zpracování osobních údajů Zpracovatelem jménem Správce. Zpracovatel je povinen přijmout nezbytná opatření, která vůči němu bude Správce oprávněně požadovat na základě žádosti subjektu údajů o uplatnění práv vyplývajících z GDPR (zejména právo na výmaz, právo na informace, právo na přístup, právo být zapomenut, právo na opravu, právo na omezení zpracování a další související práva subjektu údajů dle GDPR). Zpracovatel je povinen takováto opatření přijmout ve lhůtách dle GDPR. Zpracovatel má nárok na náhradu přiměřenou náhradu nákladů, které mu mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s dodržováním pokynů Správce pro účely poskytování služeb anebo s jakoukoli z jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z platného zákona o ochraně osobních údajů. Správce odpovídá za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. V případě, že Správce jmenuje pověřence na ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a následující GDPR, je Zpracovatel povinen poskytnout pověřenci veškerou nezbytnou součinnost pro plnění jeho povinností. V případě, že se Správce zaváže dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, bude o této skutečnosti informovat Zpracovatele a tento je povinen přiměřeným způsobem tyto kodexy dodržovat. Zpracovatel jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje a další informace dle informační povinnosti Zpracovatele v souladu s GDPR je zveřejněna na webových stránkách ComGate.

6.5. Elektronická evidence tržeb

V případě, že tržby Ukladatele podléhají ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb povinné elektronické evidenci tržeb, je Ukladatel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a vždy a řádně evidovat tržby. Ukladatel bere na vědomí, že Skladovatel není ve vztahu k poskytovaným službám pro Ukladatel povinným poplatníkem ve smyslu uvedeného zákona ani nepřímým zástupcem ve smyslu ust. § 8 zákona o evidenci tržeb. Ukladatel odpovídá za škodu, která Skladovateli vznikne z důvodu porušení povinností Ukladatel postupovat v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Ukladatel je povinen uhradit Skladovateli další náklady, které Skladovateli vzniknou z důvodu plnění povinností ve prospěch Ukladatel vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.

7. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Obě strany smluvního vztahu jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní strany.

Ukladatel bere na vědomí, že Skladovatel je v souladu s ust. § 2429 NOZ uplatnit zadržovací právo na uskladněném zboží v případě prodlení Ukladatele s úhradou jakékoli částky dle Smlouvy. Nedojde – li k úhradě dlužných částek, je Skladovatel oprávněn přistoupit k realizaci zadržovacího práva dle ust. § 1398 ve spojení s ust. § 1359 NOZ. Ukladatel bere na vědomí a souhlasí, že zadržovací právo má přednost před zástavním či vlastnickým právem třetích osob a pohledávka Skladovatele bude při uplatnění zadržovacího práva uspokojena přednostně. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách uvedeno jinak, platí pro poskytování logistických služeb Obecný ceník Skladovatele. Veškeré změny ceníku budou oznámeny e-mailem zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. Skladovatel je oprávněn provést změny a doplňky Skladovatelské smlouvy, včetně obchodních podmínek a cen. O navržené změně smlouvy, obchodních podmínek nebo cen je Skladovatel povinen Ukladatel vyrozumět písemně, faxem nebo e-mailem zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. Shora zmíněné období 10 pracovních dnů se nevztahuje na mimořádné, kapacitní a sezónní příplatky Dopravců a Skladovatele. Navýšení cen je Skladovatel oprávněn nárokovat ihned po prokazatelném zdražení ze strany Dopravců. Skladovatel se zavazuje neprodleně při navýšení ceny informovat zákazníky o tomto navýšení elektronickou formou. V případě, že Ukladatel nejpozději 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí Skladovateli písemně svůj nesouhlas, nebo i po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí.

Skladovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s ustanovením občanského zákoníku bez výpovědní doby, pokud Ukladatel bude v prodlení se splněním kterékoli peněžité částky dle této smlouvy delší než 14 dní anebo za podmínky závažného porušení těchto VOP. 

Tyto VOP logistických a skladových služeb jsou platné od 1.11.2019.

V Týništi nad Orlicí dne 10.10.2019